Privacyverklaring Den Dekker Construction Management B.V.

1. Inleiding
Technologische ontwikkelingen stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Den Dekker Construction Management B.V. is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

Binnen Den Dekker Construction Management B.V. wordt gewerkt met persoonsgegevens van klanten, leveranciers en medewerkers. Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De gegevensverzameling van persoonsgegevens over klanten kan van belang zijn voor het behandelen van vragen, opmerkingen of klachten. De verzamelde gegevens worden ook alleen voor dat doel gebruikt. Den Dekker Construction Management B.V. gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Voor de verwerking van de gegevens voor de behandeling van vragen, opmerkingen en klachten moet toestemming gegeven worden in het webformulier dat bestemd is voor het indienen van de aanvraag.

Voor de omgang met persoonsgegevens gelden de volgende wettelijke kaders voor de bescherming van persoonsgegevens:

* Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
* De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De wetgeving voorziet in algemene regels waar Den Dekker Construction Management B.V. zich aan moet houden bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze regels vormen de basis voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zijn als zodanig in aanvullend beleid uitgewerkt. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor het gebruik van persoonsgegevens.

2. Uitgangspunten
Den Dekker Construction Management B.V. draagt zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Om dit te waarborgen houdt de organisatie zich aan de volgende uitgangspunten:
Transparantie
Het beginsel van transparantie houdt in dat er inzichtelijk is in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt. Den Dekker Construction Management B.V. informeert je eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Grondslag, doelbinding, rechtmatigheid en behoorlijkheid
Den Dekker Construction Management B.V. zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. In dit geval is dat het behandelen van een vraag, opmerking of klacht. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.
Minimale gegevensverwerking
Den Dekker Construction Management B.V. streeft naar minimale gegevensverwerking en verwerkt daarbij dus alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld, het behandelen van vragen, opmerkingen en klachten en het beantwoorden daarvan.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van de organisatie uit te kunnen oefenen of om wettelijke bepalingen te kunnen naleven.
Integriteit en vertrouwelijkheid
Den Dekker Construction Management B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de organisatie voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minst inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene maakt.
Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking van persoonsgegevens te dienen doel. De mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wordt zoveel mogelijk beperkt.

3. Register van Verwerkingsactiviteiten
Den Dekker Construction Management B.V. kent een transparante dienstverlening en houdt daarom een Register van Verwerkingsactiviteiten bij. Hierin is vastgelegd:

* Wie in welk geval verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking;
* Wat het doel is van de gegevensverwerking;
* Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking en welke persoonsgegevens er worden verwerkt;
* De eventuele verstrekking van persoonsgegevens aan derden;
* De bewaar- en vernietigingstermijnen.

4. Verwerkers/Ontvangers
Bij de verwerking van persoonsgegevens maakt Den Dekker Construction Management B.V. in sommige gevallen gebruik van diensten van partijen buiten de organisatie. Den Dekker Construction Management B.V. maakt hierover afspraken die zijn vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst. Een overzicht van alle aangesloten partijen is opgenomen in het Register van Verwerkingsactiviteiten.
5. Rechten van betrokkenen
Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft wettelijk gezien een aantal rechten die hij/zij kan inroepen. Deze rechten worden ‘toegepast/gerespecteerd/uitgevoerd’ in relatie tot andere wettelijke kaders. Het gaat om de volgende rechten:
* Recht op informatie: Je hebt het recht om aan Den Dekker Construction Management B.V. te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt;
* Inzagerecht: Je hebt de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden verwerkt;
* Correctierecht: Als duidelijk wordt dat persoonsgegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen bij Den Dekker Construction Management B.V. om dit te corrigeren;
* Recht op wissen van gegevens: In gevallen waarin je, volgens de grondslagen van de AVG, toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen;
* Recht op beperking van de verwerking: In gevallen waarin je vindt dat de persoonsgegevens onjuist zijn, controleert Den Dekker Construction Management B.V. de juistheid hiervan. Zolang er geen duidelijkheid is, worden de persoonsgegevens zo beperkt mogelijk verwerkt;
* Recht om gegevens over te dragen: Als de door jezelf verstrekte persoonsgegevens geautomatiseerd bij Den Dekker Construction Management B.V. worden verwerkt, heb je het recht om de organisatie te vragen deze gegevens gestructureerd en in een gangbaar formaat aan je over te dragen;
* Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Den Dekker Construction Management B.V. zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen.
Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten moet je een verzoek indienen. Dit verzoek kan worden ingediend bij de privacy coördinator (privacy@ddpm.nl). Binnen vier weken na ontvangst zal Den Dekker Construction Management B.V. beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Aan de hand van een verzoek kan de organisatie aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van betrokkene.

6. Website en cookies
De websites van Den Dekker Construction Management B.V. zijn anoniem te bezoeken, tenzij je persoonlijke gegevens invult. Wel willen wij een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze website en welke pagina’s er worden bezocht. Daarbij wordt niet de identiteit van de bezoekers geregistreerd. Je gegevens blijven anoniem. Den Dekker Construction Management B.V. gebruikt in haar consumentencommunicatie cookies voor een bezoekersanalyse. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de websitevoorwaarden.
Ook om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op de harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met een cookie worden bij een volgend bezoek automatisch de door u gewenste instellingen van onze website gekozen. Een cookie helpt je dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.
Je kunt cookies weigeren in uw browserinstellingen. Wij wijzen je er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van uw browser (vaak terug te vinden in het menu “opties”) vind je meer informatie over cookies.
7. Wijzigen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd. Wij raden je aan de privacyverklaring geregeld te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Als je vragen of verzoeken heeft over de privacyverklaring van Den Dekker Construction Management B.V., dan kan je die bij voorkeur kenbaar maken aan de privacy coördinator (privacy@ddpm.nl).
(privacyverklaring oktober 2018)
Meer informatie over de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.