Algemene Voorwaarden Den Dekker Construction Management B.V.

Artikel 1: Definities
1.1 Definities-Den Dekker Construction Management B.V.: de besloten vennootschap Den Dekker Construction Management B.V. Gebruiker van deze algemene voorwaarden.-De ondernemer: Den Dekker Construction Management B.V. / opdrachtnemer / leverancier.-Afnemer / klant / wederpartij: de (rechts-)persoon tot wie de aanbiedingen zijn gericht, alsmede degene die aan Den Dekker Construction Management B.V. aanbiedingen richt en degene die aan Den Dekker Construction Management B.V. een opdracht verstrekt, dan wel degene met wie Den Dekker Construction Management B.V. een overeenkomst aangaat en voorts degenen die met Den Dekker Construction Management B.V. in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).-Producten / zaken: alle producten die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd, alsmede alle diensten waar onder advisering die Den Dekker Construction Management B.V. voor de wederpartij verricht.-Afleveren: feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever van de overeengekomen zaken en/of half gerede producten.-Opleveren: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en / of het werk.-Reclamaties: alle grieven wegens hoedanigheid van geleverde zaken, materialen of van uitvoering van een werk.
Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten door Den Dekker Construction Management B.V. uitgebracht, uitgevoerd of aangegaan tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Acceptatie van een offerte en/of verstrekking van een opdracht houdt uitdrukkelijk in de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden waarbij de klant afstand doet van eventuele toepasselijkheid van eigen voorwaarden. Een door de klant gedaan beroep op gewoonterecht is niet toegestaan.
2.3 De klant met wie eerder op basis van de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle later met Den Dekker Construction Management B.V. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Den Dekker Construction Management B.V. zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Alle genoemde prijzen zijn netto en exclusief BTW.
3.3 De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Den Dekker Construction Management B.V. ten zij anders is overeengekomen en vermeld.
3.4 Opdrachten en wijzigingen zijn pas bindend als Den Dekker Construction Management B.V. deze nadrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard of bekrachtigd. Een offerte vervalt in ieder geval na vijf werkdagen na dagtekening van uitbrenging, tenzij door Den Dekker Construction Management B.V. anders aangegeven of nader overeengekomen.
3.5 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
3.6 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding en/of opdracht geldende prijzen en gelden uitsluiten op de dag van aanbieding. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat is Den Dekker Construction Management B.V. gerechtigd de aangeboden prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.7 Mondelinge aanbiedingen gedaan door Den Dekker Construction Management B.V., ondergeschikten of door haar ingeschakelde tussenpersonen zijn niet bindend, tenzij die door Den Dekker Construction Management schriftelijk zijn bevestigd.
3.8 Elke aanbieding is tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.9 Indien en voor zover maatvoeringen door de wederpartij zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor zijn / haar rekening en risico. Eventuele veranderingen die hun oorzaak vinden in een onjuiste opgave van de maatvoering zijn volledig voor rekening van de koper, dit ziet zowel op de gevolgen van de vertraging als de extra kosten die samenhangen met de veranderingen.
3.10 Afgegeven prijzen voor raambekleding en stoffering zijn altijd gebaseerd op tekeningmaten en zijn dan ook altijd indicatief. Indien de werkelijke maten in het werk afwijken van tekeningmaten kan dit prijsconsequenties hebben.
3.11 Den Dekker Construction Management B.V. gaat er vanuit dat de bouwkundige situatie volledig overeenstemt met de gegevens zoals verstrekt door de opdrachtgever, daaronder begrepen de juistheid van de bouwkundige tekeningen, de daarop aangegeven leidingen/aansluitingen. Extra kosten of extra leveringen die ten gevolge hiervan gemaakt moeten worden, worden als meerwerk beschouwd en komen derhalve voor rekening van opdrachtgever.
3.12 Indien voor de werkzaamheden te verrichten door Den Dekker Construction Management B.V. geen tarief wordt vermeld worden de werkzaamheden geacht op regiebasis in opdracht te worden gegeven door opdrachtgever.
Artikel 4: Prijzen
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld zijn alle prijzen exclusief porto,-vervoer,-montage,-installatie, elektra-reis, -verblijf,-en andere bijkomende kosten, alsmede exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
Artikel 5: Monsters, modellen en voorbeelden
5.1 Indien door Den Dekker Construction Management B.V. een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
5.2 Den Dekker Construction Management is bevoegd de zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak, die een verbetering betekenen.
Artikel 6: Overeenkomst
6.1 Iedere door Den Dekker Construction Management B.V. ontvangen order geldt als onherroepelijk.
6.2 Overeenkomsten tussen Den Dekker Construction Management B.V. en opdrachtgever, dan wel aanvullingen daarop, dienen schriftelijk tot stand te komen, waarbij opdrachtgever de aanbieding van Den Dekker Construction Management B.V. ondertekent, dan wel door het geven van uitvoering aan de verkregen order door Den Dekker Construction Management B.V..
6.3 Opdrachtgever wordt geacht de inhoud van de overeenkomst inclusief eventueel bijbehorende indelingstekeningen gecontroleerd te hebben op juistheid alvorens hij de opdracht verstrekt aan Den Dekker Construction Management B.V.. De verantwoordelijkheid hiervan ligt geheel bij de opdrachtgever.
6.4 De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij Den Dekker Construction Management B.V. binnen veertien dagen na ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen.
6.5 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in lid 6.2 bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Den Dekker Construction Management B.V. bericht heeft met de afwijking van de aanbieding in te stemmen en/of doordat Den Dekker Construction Management B.V. uitvoering geeft aan de overeenkomst.
6.6 De vorderingen van Den Dekker Construction Management B.V. aan opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien: a. na het sluiten van de overeenkomst aan Den Dekker Construction Management B.V. ter kennis gekomen omstandigheden voor haar aanleiding geven op goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen b. Den Dekker Construction Management B.V. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is. In bovengenoemde gevallen is Den Dekker Construction Management B.V. gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Den Dekker Construction Management B.V. schadevergoeding te vorderen.
Artikel 7: Levering en levertijd
7.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico betreffende de gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant. Den Dekker Construction Management B.V. is ter zake niet gehouden tot enige vorm van vrijwaring, hoe ook genaamd.
7.2 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit van Den Dekker Construction Management zijn en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht geheel of gedeeltelijk dient te geschieden, heeft plaats gevonden.
7.3 De standaard levertijd op goederen is ca. 8-10 weken na ontvangst van een schriftelijke, dooropdrachtgever ondertekende opdracht, tenzij anders aangegeven. De levertijd op goederen bij levering buiten Nederland is ca. 10-12 weken.
7.4 Leveringen geschieden franco afleveradres vanaf een orderbedrag van € 1.250,00. Uitzondering hierop zijn leveringen op de Waddeneilanden en aan het buitenland. Hiervoor geldt een ongefrankeerde levering. Tevens is bij de afgegeven prijzen geen rekening gehouden met eventuele regionale en landelijke heffingen ingeval van export.
7.5 In het geval van overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal Den Dekker Construction Management B.V. na ingebrekestelling te allen tijde een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
7.6 Indien Den Dekker Construction Management B.V. door overmacht niet in staat is de overeengekomen zaken te leveren is Den Dekker Construction Management B.V. gerechtigd een vergelijkbaar alternatief aan opdrachtgever aan te bieden waarbij Den Dekker Construction Management B.V. niet aansprakelijk kan worden gesteld door opdrachtgever indien opdrachtgever het alternatief niet accepteert. Bij overschrijding van de vermoedelijke, dan wel overeengekomen levertijd is Den Dekker Construction Management B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe dan ook genaamd. Het is Den Dekker Construction Management B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.
7.7 Op het project dienen werktijden van 7.30 tot 22.00 u. mogelijk te zijn.
7.8 Vertrekken dienen blijvend ontruimd te zijn, bezemschoon en vrij van oneffenheden aan Den Dekker Construction Management B.V. opgeleverd te worden voor start van de werkzaamheden door Den Dekker Construction Management B.V.. Tevens dienen aansluitingen voor stroomvoorzieningen op iedere verdieping aanwezig te zijn. Elektriciteits-en waterleidingen, afvoeren en stopcontacten dienen op de juiste plaats te zijn aangebracht.
7.9 Tijdens het inrichten van eenheden/vertrekken door Den Dekker Construction Management B.V., zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat er geen werkzaamheden door derden worden verricht. Bovendien dienen de toegangswegen naar de in te richten eenheden verhard en goed begaanbaar te zijn, zodanig dat de ingang van het gebouw met gebruik van normale transportmiddelen, goed bereikbaar is voor los-en in huis werkzaamheden.
7.10 Er dient een overdekte en afsluitbare opslag op het werk aanwezig te zijn en opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat voor haar rekening afvalcontainers voorhanden zijn ten behoeve van het afvoeren van resten verpakkingsmateriaal.
7.11 Bij het leggen van vloerbedekkingen dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de verwerkingstemperatuur minimaal 17 graden Celsius is.
7.12 Tijdens het inhuizen/monteren van de te leveren zaken worden de medewerkers en/of onderaannemers van Den Dekker Construction Management B.V. op kosten van opdrachtgever gehuisvest op of in de nabijheid van de in te richten locatie.
7.13 Indien ten behoeve van het inhuizen, er hulpmiddelen ingezet moeten worden ten behoeve van bijvoorbeeld het verticaal transport, komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
7.14 Indien door derden die betrokken zijn bij het project, vertraging wordt veroorzaakt bij de levering/montage, is Den Dekker Construction Management B.V. niet aansprakelijk voor de uitloop van de te realiseren planning en zullen de eventuele meerkosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.15 Alle producten worden na het inhuizen opgeleverd aan de opdrachtgever of een gemachtigde namens opdrachtgever.
Artikel 8: Montage
8.1 Indien schriftelijk overeengekomen, worden de te leveren goederen op locatie gemonteerd en op de afgesproken plaats neergezet.
8.2 Levering van huishoudelijke inventaris wordt altijd onuitgepakt bij de keuken geplaatst.
8.3 Alle vormen van elektra werkzaamheden inclusief het aansluiten van elektrische apparaten en verlichting zal opdrachtgever voor eigen rekening laten uitvoeren.
Artikel 9: Uitvoerbaarheid van het werk
Indien tijdens uitvoering van het aangenomen werk blijkt dat dit ten gevolge van omstandigheden die Den Dekker Construction Management B.V. ten tijde van de overeenkomst niet kende en niet behoefde te kennen niet uitvoerbaar is, of indien het werk door overmacht onuitvoerbaar is, kan Den Dekker Construction Management B.V. naar keuze hetzij voorstellen de opdracht zodanig te wijzigen, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, hetzij de overeenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring ontbinden, in welk geval de wederpartij aan Den Dekker een volledige vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden verschuldigd is.
Artikel 10: Meerwerk / minderwerk / extra kosten
10.1 Als meerwerk worden in rekening gebracht de kosten van alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de offerte en/of koopovereenkomst zijn inbegrepen en welke door de opdrachtgever worden verlangd en/of noodzakelijk zijn om de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten uit te voeren.
10.2 Kosten en schade die ontstaan doordat de opdrachtgever ingebreke is gebleven om de uitvoering of voortgang van het werk door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zijn voor risico en rekening van de opdrachtgever.
Artikel 11: Reclames
11.1 Indien nieuwe of ongebruikte zaken met uiterlijk zichtbare schade, bijvoorbeeld lakschade, door Den Dekker Construction Management B.V. worden afgeleverd of het werk met zichtbare gebreken wordt opgeleverd dient de klant direct daarna of binnen 24 uren na ontvangst of oplevering van de zaken of werkzaamheden bij Den Dekker Construction Management B.V. te reclameren. Bij gebruikte of tweedehands zaken of zaken die door of namens de opdrachtgever zelf worden verwerkt of bewerkt dient opdrachtgever zich onmiddellijk bij de ontvangst van deze zaken van de goede staat daarvan te overtuigen. Indien de schade of het gebrek niet uiterlijk waarneembaar is dient de klant binnen twee weken na ontvangst van de zaken of oplevering van het werk schriftelijk te reclameren. De reclamatie dient in elk geval een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken te omvatten onderbouwd middels afbeeldingen van het product waarop de reclame van kracht is.
11.2 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclamatie opleveren, noch kleurafwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster.
11.3 Indien de klant zelf door Den Dekker Construction Management B.V. geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.
11.4 Het in artikel 11.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum door Den Dekker Construction Management B.V. moeten zijn ontvangen.
11.5 Reclamaties op andere wijze, aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, of na de in artikelen 11.1 –11.3 genoemde momenten, zijn jegens Den Dekker Construction Management B.V. van generlei waarde en hebben jegens haar en / of door of namens Den Dekker Construction Management B.V. ingeschakelde derden geen rechtsgevolg.
11.6 Ieder recht op reclamatie vervalt indien opdrachtgever en / of derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen die zijn geleverd door of namens Den Dekker Construction Management B.V. hebben verricht.
11.7 Reclamaties geven de klant geen recht op verrekening en kunnen nimmer aanleiding zijn tot opschorting van betaling van de geleverde zaken, dan wel het maken van aanspraak op schadevergoeding.
11.8 Tenzij Den Dekker Construction Management B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend staat het de klant niet vrij om zaken aan Den Dekker Construction Management B.V. of door of namens haar ingeschakelde derden te retourneren. Zonder deze toestemming zal in elk geval geen compensatie of creditering van in rekening gebrachte bedragen plaatsvinden.
Artikel 12: Garantie
12.1 Den Dekker Construction Management B.V. garandeert deugdelijkheid van het geleverde voor fabricagefouten en/ of materiaalgebreken gedurende een half jaar na levering resp. oplevering.
12.2 Voor zichtbare gebreken geldt echter een garantietermijn van twee weken, mits zichtbare gebreken worden gemeld op een wijze als hierboven onder artikel 8, reclames, is gesteld.
12.3 De garantieplicht vervalt ten aanzien van gebreken, waarvoor reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht door anderen dan Den Dekker Construction Management B.V., zonder schriftelijke instemming van Den Dekker Construction Management B.V..
12.4 Geen garantie zal bestaan en Den Dekker Construction Management B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor door de opdrachtgever voorgeschreven constructies en/of materialen of voor door de opdrachtgever en/ of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk. Van garantie zijn tevens uitgesloten gebreken die zijn ontstaan door onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken. Tevens zijn van de garantie uitgesloten gebreken, bestaande uit krimp, vervorming en/of kleurafwijking van massieve, natuurlijke materialen. Tenslotte zijn van garantie uitgesloten geringe afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur en slijtvastheid, tenzij een bepaalde gespecificeerde kleur was overeengekomen.
12.5 Garantie bestaat slechts bij normale omstandigheden, waaronder ondermeer wordt verstaan de aanwezigheid van voldoende vochtigheid of droogte, koude of warmte enz. in de omgeving waar het geleverde zich bevindt.
12.6 Garantie bestaat alleen bij gebruik waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd; indien omtrent de gebruiksbestemming niets nader is overeengekomen, geldt garantie alleen bij normaalgebruik.
12.7 De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de garantieverplichtingen van Den Dekker Construction Management B.V., zolang hij niet tijdig of volledig voldoet aan zijn contractuele verplichtingen jegens Den Dekker Construction Management B.V., ondermeer inhoudende het betalen van opeisbare (termijn-)facturen. Gedurende niet of niet-volledige betaling door de opdrachtgever wordt de garantietermijn niet verlengd. Nadat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen terzake heeft voldaan herleeft de garantie met terugwerkende kracht.
12.8 Behoudens de hierboven omschreven garantie gelden voor Den Dekker Construction Management B.V. geen andere verplichtingen tot reparatie, vervanging of schadevergoeding.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Den Dekker Construction Management B.V. voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag.
13.2 Den Dekker Construction Management B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, waaronder begrepen schade van / of aan derden en / of winstderving.
13.3 Den Dekker Construction Management B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door de wederpartij voorgeschreven constructie of materialen of door de wederpartij of in zijn opdrachtdoor derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
13.4 In geval Den Dekker Construction Management B.V. aansprakelijk mocht zijn voor schade (buiten opzet en grove schuld door Den Dekker Construction Management B.V.), is de aansprakelijkheid van Den Dekker Construction Management B.V. beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen Den Dekker Construction Management B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gelet op de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
Artikel 14: Betaling
14.1 Elke overeenkomst geschiedt onder de algemene conditie van betaling netto à contant. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde leveringsdatum.
14.2 Bij niet-betaling binnen de hiervoor genoemde termijn is de wederpartij van rechtswege, derhalve zonder (nadere) ingebrekestelling, in verzuim. Indien de factuur alsdan geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven is voor het nog niet betaalde gedeelte een boeterente van 2% per maand verschuldigd, bovenop de tevens verschuldigde wettelijke rente.
14.3 Bij niet (volledige) betaling is Den Dekker Construction Management B.V. bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigd bedrag. De wederpartij is in deze situatie naast het alsdan verschuldigd bedrag tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen 15% van het door de wederpartij verschuldigd bedrag, met een minimum van €275,00 (exclusief omzetbelasting).
14.4 Indien Den Dekker Construction Management B.V. voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de wederpartij in verminderde mate kredietwaardig is, is zij gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. Den Dekker Construction Management B.V. behoudt zich ongeacht het voorgaande steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is gesloten) de door of namens haar te leveren zaken onder rembours te verzenden of vooruitbetaling vanwege te leveren zaken of diensten te verlangen.
14.5 Den Dekker Construction Management B.V. is bevoegd de betalingsafspraken ter herzien als het, door welke oorzaak dan ook vallend onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, niet mogelijk is voor of op de afgesproken leverdatum te leveren.
Artikel 15: Aanneming van werk
15.1 Bij overeenkomsten tot aanneming van werk geldt als betalingsconditie de in de overeenkomst vastgelegde betalingstermijnen.
15.2 Indien in de overeenkomst geen betalingscondities zijn vastgelegd, geldt als betalingsconditie dat 50% van de overeengekomen som direct bij het verlenen van de opdracht dient te worden voldaan. 25% van de overeengekomen som dient te worden voldaan direct na aanvoer van voor het werk benodigde materialen. Zodra de werkzaamheden voor de helft gereed zijn dient direct 20% van de overeengekomen som te worden voldaan. De laatste 5% van hetgeen opdrachtgever verschuldigd is dient binnen uiterlijk 30 dagen na oplevering te worden voldaan.
15.3 In geval van niet tijdige betaling, als bedoeld in artikel 15.1 geldt het bepaalde in artikel 14.2-14.5 met dien verstande dat het totaal verschuldigde bedrag direct opeisbaar is indien de wederpartij in gebreke blijft een vervallen termijn op tijd te voldoen. Den Dekker Construction Management B.V. is gerechtigd het werk bij betalingsachterstand stil te leggen zonder dat hiervoor enige vorm van aansprakelijkheid jegens haar geldt en zonder dat ter zake enige vorm van schadeloosstelling aan opdrachtgever zal plaatsvinden. Werkzaamheden zullen na ontvangst van betaling opnieuw worden ingepland.
15.4 Indien leveringen later dienen plaats te vinden dan overeengekomen tijdens het tot stand komen van de opdracht, ofwel op verzoek van de opdrachtgever ofwel wegens bouwkundige stagnatie, is Den Dekker Construction Management B.V. gerechtigd opslagkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen voor de opslag van de bestelde goederen.
Artikel 16: Annulering
Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze een boete verschuldigd van 30% van hetgeen zij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Deze bepaling laat onverlet het recht van Den Dekker Construction Management B.V. een vordering ter zake van schadevergoeding in te stellen, indien en voor zover de door haar geleden schade door annulering het in de vorige zin van dit artikel bedoelde boetebedrag te boven gaat.
Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten
Op de door Den Dekker Construction Management B.V. voor de opdrachtgever gemaakte projectvoorstellen, interieurvoorstellen, collages, plattegronden en tekeningen rust het intellectueel eigendomsrecht van Den Dekker Construction Management B.V. tenzij uitdrukkelijk anders tussen Den Dekker Construction Management B.V. en opdrachtgever is overeengekomen. Indien substantiële voorbereidende werkzaamheden zijn verricht door Den Dekker Construction Management B.V. en een opdracht niet wordt gegeven door opdrachtgever is Den Dekker Construction Management B.V. gerechtigd (een deel van) de kosten voor de verrichte werkzaamheden in rekening te brengen aan opdrachtgever.
Artikel 18: Opschorting / ontbinding
18.1 Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit een onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Den Dekker Construction Management B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling om naar keuze de (verdere) uitvoering van alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten op te schorten totdat de wederpartij aan deze verplichtingen heeft voldaan en/of om geleverde zaken terug te nemen en/of om de overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Den Dekker Construction Management B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd haar recht op schadevergoeding.
18.2 In de situaties als bedoeld in artikel 18.1 is elke vordering van Den Dekker Construction Management B.V. op de wederpartij terstond in zijn geheel opeisbaar. Indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of indien zijn faillissement is aangevraagd en/of indien op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij beslag is gelegd, is de wederpartij verplicht Den Dekker Construction Management B.V. terstond daarvan op de hoogte te stellen en zulks onverwijld schriftelijk te bevestigen.
Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud
19.1 Alle aan de opdrachtgever, dan wel door deze aangewezen derden, geleverde zaken blijven eigendom van Den Dekker Construction Management B.V. dan wel van haar toeleveranciers, tenzij alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichtte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen ten gevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betalingen volledig aan Den Dekker Construction Management B.V. zijn voldaan. Tot het moment dat alle bedragen zijn voldaan is de opdrachtgever, nadat de zaken geleverd zijn, verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke (inboedel) verzekering.
19.2 In het geval van ontbinding van de overeenkomst is Den Dekker Construction Management B.V. gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de door haar geleverde zaken op eerste vordering terug te nemen. Opdrachtgever zal Den Dekker Construction Management B.V., dan wel door of namens haar aan te wijzen derden in voorkomende geval in staat stellen en machtigt Den Dekker reeds nu voor alsdan onherroepelijk voornoemde zaken terug te kunnen (doen) nemen, ongeacht of deze zijn bevestigd, gemonteerd of op andere wijze met andere zaken zijn verbonden.
Artikel 20: Toepasselijk recht
20.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
Artikel 21: Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen via onze website en liggen tevens ter inzage op ons kantoor.